ALGEMENE VOORWAARDEN WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®, OOK WEL BEKEND ALS ATWOW EN WOW.

Gevestigd aan de Harry Hoekstraat 61, 2291SL Wateringen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82336024

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 05 april 2021.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank.
 4. Instructeur(s): sport instructeur(s) die Workouts verzorgd in opdracht van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®
 5. Late Cancellation: de omstandigheid dat de Member een Workout niet tijdig annuleert, althans korter van tevoren annuleert dan de aangegeven annuleringstermijn.
 6. Late Cancellation Fee: de vergoeding die een Member aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® verschuldigd is in geval van een Late Cancellation.
 7. Locatie: een locatie waar WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® Workouts onder het Membership aanbiedt.
 8. Member: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Membership en daartoe een Account bij WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® heeft geregistreerd.
 9. Membership: het WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® lidmaatschap dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Workouts van de aangesloten Locaties.
 10. Membership Fee: de vergoeding die een Member per Periode aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® verschuldigd is.
 11. No-Show: de omstandigheid dat de Member een Reservering heeft geplaatst voor een Workout, maar niet tijdig annuleert en ook niet komt opdagen.
 12. No-Show Fee: bedrag dat de Member aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® verschuldigd is in geval van een No-Show.
 13. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®: de eenmanszaak WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®, gevestigd aan de Spaarnestraat 18, 2652DG Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65417348.
 14. Periode: de termijn van 30 dagen die aanvangt op het moment dat het Membership start en waarbinnen de limieten op het aantal Workouts, Reserveringen en Check-ins gelden. Telkens na dertig (30) dagen begint er een nieuwe Periode en kan de Member weer gebruik maken van het maximaal aantal overeengekomen Workouts binnen het Membership.
 15. Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van Workouts bij WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®.
 16. Reserveren: onder “reserveren” wordt verstaan: het maken van een Reservering via de Website en/of App.
 17. Website: de website van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® welke bereikbaar is via https://atwow.nl.
 18. Workout: de les, locatie, groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Membership, evenals iedere deelname aan Workouts en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

ARTIKEL 3. MEMBERSHIPS

 1. Het Membership houdt in dat de Member, tegen betaling van de Membership Fee, toegang heeft tot de Workouts van Locaties zoals vermeld op de Website of App.
 2. Het Membership is gebonden aan één persoon. Het is dus niet mogelijk om met meerdere personen gebruik te maken van het Membership. Mocht WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® ontdekken dat er meerdere personen gebruik maken van het Membership, dan heeft WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® het recht om extra Membership fees, alsnog aan de Member in rekening te brengen, door dit middels een automatische incasso van de rekening van de Member af te laten schrijven. Bijvoorbeeld: bij een Membership maken twee personen gebruik van het Membership. De Member krijgt dan de kosten van het Membership maal twee doorbelast.

ARTIKEL 4. AANBOD EN ACTIVITEITEN

 1. Het aanbod van Locaties en Workouts waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal lessen dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft recht op het gebruik van Workouts van Locaties binnen Nederland.

ARTIKEL 5. RESERVEREN VAN ACTIVITEITEN

 1. Het Membership biedt Members de mogelijkheid om gebruik te maken van Workouts bij verschillende Locaties. Het is WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® toegestaan om een maximum te verbinden aan:
  1. het aantal Workouts waaraan de Member per dag kan deelnemen;
  2. het maandelijkse aantal Workouts waaraan een Member met een Membership kan deelnemen;
  3. het maximum aantal Reserveringen dat een Member uit mag hebben staan in zijn/haar Account.
 2. Het is noodzakelijk dat de Member via de Website of de App van te voren een Reservering plaatst voor een Workout.
 3. Indien een Member meer dan het maximum aantal Reserveringen uit heeft staan in zijn/haar Account, kan een volgende Reservering alleen worden gemaakt, wanneer de Member gebruik heeft gemaakt van een gereserveerde Workout (waardoor deze Reservering vervalt) of wanneer de Member een van de Reserveringen annuleert. Of extra Workouts koopt.

ARTIKEL 6. ANNULEREN VAN EEN RESERVERING

 1. De termijn waarbinnen Reserveringen voor een Workout kosteloos kunnen worden geannuleerd betreft in principe vier (4) uur vóór aanvang van de Workout, tenzij uitdrukkelijk een andere annuleringstermijn staat aangegeven.
 2. Een Member dient een Reservering uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Member niet in staat is om gebruik te maken van de Workout of daarvan geen gebruik wenst te maken.
 3. Verschuldigde No-Show Fees en Late Cancellation Fees: de Member koopt per Membership een bepaald aantal Workouts/credits. Indien de Member – om wat voor reden dan ook – niet bij de gereserveerde Workout komt opdagen of buiten de kosteloze annuleringsperiode wil annuleren, dan kost dit de Member een Workout/credit. Wanneer niet per automatische incasso van de rekening van de Member kon worden afgeschreven of de Member deze afschrijvingen storneert, dan kan de Member geen gebruik meer maken van het Membership en ook geen verdere Reserveringen meer maken en wordt de Member met zijn account geblokkeerd tot betaling van de openstaande factuur/bedragen.

ARTIKEL 7. TOEGANG TOT ACTIVITEITEN

 1. Het Membership is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Member moet zich daarom altijd bij de Instructeur kunnen legitimeren. Derhalve is de Member ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Instructeur kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Member.
 2. Toegang tot een bepaalde Workout verkrijgt de Member door zijn deelname in de App/website te registreren. Hierdoor wordt de deelname van de Member aan de Workout geregistreerd (“inchecken”).
 3. De Member krijgt toegang tot de Workout op het moment dat de Member heeft ingecheckt via de App.
 4. Het is noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen. Inchecken voor de Workouts kan dus alleen als de Member van te voren heeft gereserveerd. Inchecken kan tot 2 uur voor de Workout start.
 5. De Member dient uiterlijk vijftien (15) minuten voor aanvang van de Workout aanwezig en in de juiste kleding klaar te staan bij de locatie waar de Workout plaatsvindt. De Instructeur heeft het recht om Members die niet op tijd aanwezig zijn, de toegang tot de Workout te weigeren.

ARTIKEL 8. HUISREGELS

 1. De Workouts vinden in de buitenlucht plaats bij publieke- en openbare ruimtes. Members verklaren zich door het gebruik van het Membership akkoord te gaan met de regels en wetgeving van de Openbare orde en veiligheid, desbetreffende gemeente (hoe dan ook genaamd), geluidsoverlast te voorkomen in woonomgevingen en met zorg en liefde om te gaan met natuur en milieu.
 2. De Member dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen voorafgaande aan de Workout kenbaar te maken aan de Instructeur. Onze Instructeurs zijn geen medische specialisten en houden dan ook het medisch advies aan gegeven door de medische specialist van de Member. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® en WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® Instructeurs zijn in geen enkel geval aansprakelijk in geval van schade en letsel van Member of eigendommen/bezittingen tijdens/voor/na de Workouts.
 3. De Instructeur heeft het recht om een Member, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie van de Workout te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. De Member heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership. De Instructeur is gehouden WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® hierover te informeren, waarbij WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® het recht heeft om de Member bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Member. De Member heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership.

ARTIKEL 9. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE

 1. Indien de Member vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Member WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® onmiddellijk in te lichten per e-mail: info@atwow.nl. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® zal de App en/of het Account in dat geval blokkeren.
 2. Indien WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Account worden geblokkeerd.
 3. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Member.
 4. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Member lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door de Member gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Locatie kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

ARTIKEL 10. ZICHTTERMIJN

 1. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het activeren van het Membership kosteloos te ontbinden. Wanneer de Member gebruik maakt van een gratis proefperiode, dan geldt de begindatum van deze gratis proefperiode als datum waarop de zichttermijn ingaat.
 2. Indien de Member binnen veertien (14) dagen na activatie van het Membership gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Member dit via Website, App of e-mail: info@atwow.nl aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® kenbaar te maken.
 3. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® zal de Member vervolgens binnen veertien (14) dagen het factuurbedrag naar rato aan de Member restitueren. Indien de Member geen gebruik heeft gemaakt van het Membership, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Member wel gebruik heeft gemaakt van het Membership, dat wil zeggen: de Member heeft minimaal aan één Workout deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Member na tien (10) dagen ontbindt, dan wordt het factuurbedrag verminderd met 10/30 gerestitueerd.
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren en dus niet op de heractivatie van reeds bestaande, gepauzeerde Memberships. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® vermoedt dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

ARTIKEL 11. DUUR EN OPZEGGING

 1. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende facturatieperiode van dertig (30) dagen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.
 2. Opzegging geschiedt via de Website of App. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van de lopende facturatieperiode weer een nieuwe facturatieperiode van dertig (30) dagen waarna het Membership eindigt.
 3. De Member kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoe lang de huidige facturatieperiode van dertig (30) dagen nog duurt.
 4. Nadat de Member het Membership heeft opgezegd, blijven de gegevens van de Member opgeslagen in het systeem gedurende twaalf (12) maanden na het eindigen van het Membership. Gedurende deze twaalf (12) maanden heeft de Member de mogelijkheid om het abonnement eenvoudig te heractiveren, doordat zijn persoonsgegevens nog zijn opgeslagen. Indien de Member het Membership niet binnen twaalf (12) maanden heractiveert, worden de Account en de daarmee samenhangende persoonsgegevens automatisch verwijderd. Wel kan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® het telefoonnummer en het e-mailadres van de Member geanonimiseerd opgeslagen houden voor analytische doeleinden.
 5. Een Membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Membership geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Membership en het betalen voor de eerste termijn van dertig (30) dagen. Betaling geschiedt door middel van iDeal of automatische incasso.
 6. Members kunnen direct na het (her)activeren gebruik maken van de Workouts van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®.
 7. Indien de Member wil dat de gegevens na opzegging direct worden verwijderd, dan kan de Member daartoe een verzoek per e-mail bij WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® indienen. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® zal aan een dergelijk verzoek uiterlijk binnen een maand gevolg geven.

ARTIKEL 12. PRIJZEN EN BETALING

 1. Voor het Membership met betaling per automatsche incasso is de Member telkens per dertig (30) dagen de Membership Fee aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® verschuldigd.
 2. Voor het Membership met betaling per Workout zoals een losse Workout betaling of een Workout Rittenkaart geldt dat het aantal Workouts telkens dertig (30) dagen geldig is waarbij de ingangsdatum altijd per de eerste van de maand is. Wanneer Member later in de maand start, wordt het aantal Workout credits naar rato afgerekend.
 3. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® zal de Member schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 4. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van betaling met iDeal in geval van Losse Workouts en Rittenkaarten en automatische incasso in geval van een Membership  welke maandelijkse verlengd wordt via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member tot nadere opzegging aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van de verschuldigde Membership Fee geschiedt telkens per dertig (30) dagen en voorafgaand aan het de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 5. Indien de verschuldigde Membership Fee niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Member onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Member de betaling voor een Periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Membership geblokkeerd. De Member kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 6. De Member ontvangt telkens per Periode een digitale factuur in het Account.

ARTIKEL 13. PROMOTIES, PROEFPERIODES EN VRIENDENKORTING

 1. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Members waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® kan tijdelijk gratis proefperiodes aanbieden waarbij nieuwe Members het Membership voor een aangegeven Periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Member een volledig Account inclusief betaalgegevens aanmaakt via de Website of App. Alle overige voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap gelden onverkort ook voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes is niet mogelijk.

ARTIKEL 14. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

 1. De Website en de App bevatten sociale elementen die Members in staat stellen samen te gaan sporten. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar in contact treden. Members die met elkaar in contact zijn getreden kunnen onder meer elkaars Reserveringen bekijken, elkaars Workout historie bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om aan bepaalde Workouts deel te nemen.
 2. Op de Website en de App worden bij de Locaties reviews getoond en bij de beschikbare Workouts wordt aangegeven welke Members deze Workouts hebben gereserveerd. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Members getoond. Indien de Member niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling ‘anoniem’ worden geselecteerd.
 3. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Members door de Locaties bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Locatie of WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® de Member hierop wijzen. In dat geval dient de Member een nieuwe profielfoto te uploaden via de Website of App. Indien de Member de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® en de Locatie zich het recht voor de Member te weigeren aan Workouts deel te nemen.

ARTIKEL 15. KLACHTENREGELING

 1. De Member gaat rechtstreeks een overeenkomst met WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® aan betreffende het gebruik van het Membership. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Locaties ten aanzien van de toegang tot de Workouts van Locaties. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Workouts van een Locatie, treedt de Member niet in overeenkomst met de Locatie.
 2. In geval van klachten kan de Member zich altijd wenden tot WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®. Daarnaast kan de Member zich tot WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® wenden in geval van een geschil met een Locatie of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Locaties, de dienstverlening of producten van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®, het gebruik van de App, het Account of de Website dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® is: Spaarnestraat 18, 2652DG Berkel en Rodenrijs. Het e-mailadres is: info@atwow.nl
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk vijftien (15) dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van vijftien (15) dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Members worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 16. PRIVACY

 1. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®.
 2. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketingdoeleinden.
 3. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat ermee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® te ontvangen. De Member kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® maakt op haar Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van de Website van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® is toestemming van de Member voor het gebruik van cookies noodzakelijk.
 6. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® omgaat met de privacy van haar Members en bezoekers zie: https://atwow.nl/privacy.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de Periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze Periode aan WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een Workout van een Locatie, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Locaties aangeboden Workouts is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member.

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS

 1. WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden na publicatie en/of kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@atwow.nl.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®. Op verzoek stuurt WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® de Member kosteloos een exemplaar van haar algemene voorwaarden toe.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member, de Locatie en/of WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS®, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat WIRELESS OUTDOOR WORKOUTS® met de Member of de Locatie kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.